අප ගැන

ආරම්භය :- 1958.05.08

  • ලංකා මහා බෝධි සමිතිය මගින් දඹදෙණිය දැළිකණුඅංග නම් ගමෙහි ඩී.ඒ. ජයසිංහ මහතාට හිමි නිවසක සිසුන් අට දෙනෙකුගෙන් (බාලක) මහාබෝධි ගුරු අභ්‍යාස විද්‍යාලය නමින් මෙම අධ්‍යාපන ආයතනය ආරම්භ විය.

 

  • 1959 ගල්පීල්ල වවුල්කැලේ රක්‍ෂිතයෙන් ලබා දුන් අක්කර 13ක වපසරියෙන් යුත් මෙම ස්ථානයට ගුරු අභ්‍යාස විද්‍යාලය රැගෙන එනු ලැබීය.

 

  • 1960.12.03 දින ගුරු අභ්‍යාස විද්‍යාලය රජයට පවරා ගනු ලැබීය.

 

  • 1973 ජනවාරි මස සිට බාලක ගුරු විද්‍යාලය මිශ්‍ර ගුරු විද්‍යාලයක් බවට පත් කළේය.

 

  • 1994 වර්ෂයේ සිට බෞද්ධ ගුරු විද්‍යාලය ලෙස නම් කළේය.

 

  • 2003.06.27 ගුරු විද්‍යාල යුගයක අවසානය සනිටුහන් විය.

 

  • 2005.03.13 දින සිට සාරිපුත්ත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ ගිහි ශිෂ්‍ය අංශය වශයෙන් දඹදෙණිය ආයතනය ස්ථාපිත කරනු ලැබීය.

 

  • මේ වන විට මෙම අධ්‍යාපන ආයතනයේ ශිෂ්‍යයන් 153ක් පමණ අධ්‍යාපනය ලබයි.

ක්‍ෂණික විමසීම්

සාරිපුත්ත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය,
දඹදෙණිය, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකතන

ෆැක්ස්

ඊමේල්

:

:

:

037 22 88 038

037 39 73 366

037 22 88 038

sariputtancoed@gmail.com

අප හා එකතුවන්න

Copyright © 2015 Dambadeniya Sariputta National College of Education.

Maintained by Dambadeniya National Education College - Web Development Team / Design by J.A.J. Jayasingha