කාර්ය මණ්ඩලය

පරිපාලන හා අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය

පීඨාධිපති

ගෞරවනීය කොටගම වාචිස්සර හිමි

උප පීඨාධිපති

 •  
 •  
 •  

සම්බන්ධීකාරක

 •  
 •  

ආචාර්ය මණ්ඩලය

 • ගෞරවනීය නෙළුම්දෙණියේ ධම්මදස්සී හිමි
 • බී.ආර්.අයි. බස්නායක මිය
 • එස්.පී.ජී.වී.එන්. කුමාරි මිය
 • අනුර බණ්ඩාර මහතා
 • යූ.එල්. චන්ද්‍රසේකර මහතා
 • කේ.ජී.එම්.ආර්. ගුණසිංහ මෙනවිය
 • ඩබ්ලිව්.එන්. කල්‍යාණි මිය

ක්‍ෂණික විමසීම්

සාරිපුත්ත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය,
දඹදෙණිය, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකතන

ෆැක්ස්

ඊමේල්

:

:

:

037 22 88 038

037 39 73 366

037 22 88 038

sariputtancoed@gmail.com

අප හා එකතුවන්න

Copyright © 2015 Dambadeniya Sariputta National College of Education.

Maintained by Dambadeniya National Education College - Web Development Team / Design by J.A.J. Jayasingha

 •  

ගෞරවනීය මැදවල සරණපාල හිමි

(අඛණ්ඩ අධ්‍යයන)

එම්.ඒ.ජේ. උදය කුමාර මහතා

(අඛණ්ඩ අධ්‍යයන)

අයි.එම්. රත්නායක මෙනවිය

(පරිපාලන හා මුදල්)

ජේ.ඩී.ටී.යූ.කේ. ජයසිංහ මිය

(අධ්‍යයන හා තත්ත්ව සහතික)

ජී.පී.එන්. පුෂ්පමාලි මිය

(අධ්‍යයන හා තත්ත්ව සහතික)