ඔබේ ගැටලු යොමු කරන්න.

සාරිපුත්ත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය,
දඹදෙණිය,

ශ්‍රී ලංකාව.

037 22 88 038

037 39 73 366

037 22 88 038

sariputtancoed@gmail.com

ක්‍ෂණික විමසීම්

සාරිපුත්ත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය,
දඹදෙණිය, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකතන

ෆැක්ස්

ඊමේල්

:

:

:

037 22 88 038

037 39 73 366

037 22 88 038

sariputtancoed@gmail.com

අප හා එකතුවන්න

Copyright © 2015 Dambadeniya Sariputta National College of Education.

Maintained by Dambadeniya National Education College - Web Development Team / Design by J.A.J. Jayasingha

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

විමසීම්