පාඨමාලා

වර්තමානයේදී ආයතනය මගින් සිංහල මාධ්‍ය‍යෙන් ප්‍රාථමික හා බෞද්ධ පූර්ව සේවා පාඨමාලාවන් පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර එමගින් පාසල් පද්ධතිය සදහා ප්‍රාථමික හා බෞද්ධ ගුරුවරුන් දායාද කරනු ලබයි. ගුරු සිසුන් පහත දැක්වෙන අනු විෂය කොටස් තුන යටතේ අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කරයි.

වෘත්තීය විෂය ක්‍ෂේත‍්‍රය

වෘත්තීය විෂය ක්‍ෂේත‍්‍රය

01. අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව

01. අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව

02. අධ්‍යාපන සමාජවිද්‍යාව

02. අධ්‍යාපන සමාජවිද්‍යාව

03. අධ්‍යාපන මාර්ගෝපදේශය සහ උපදේශනය

03. අධ්‍යාපන මාර්ගෝපදේශය සහ උපදේශනය

04. අධ්‍යාපන මිනුම් හා ඇගයුම්

04. අධ්‍යාපන මිනුම් හා ඇගයුම්

05. අධ්‍යාපන මූලිකාංග හා පාසල් සංවිධානය සහ පන්ති

      කළමනාකරණය

05. අධ්‍යාපන මූලිකාංග හා පාසල් සංවිධානය සහ පන්ති

      කළමනාකරණය

06. අධ්‍යාපන ව්‍යවහාර

06. අධ්‍යාපන ව්‍යවහාර

විශේෂ විෂය ක්‍ෂේත‍්‍රය

විශේෂ විෂය ක්‍ෂේත‍්‍රය

01. මව්බස

01. බුද්ධ ධර්මය / බුද්ධ චරිතය / බෞද්ධ සංස්කෘතිය

02. ගණිතය

03. පරිසර ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්

02. බෞද්ධ මනෝ විද්‍යාව / බෞද්ධ ආචාර විද්‍යාව / බුද්ධ ධර්මය

      ඉගැන්වීමේ ක්‍රම

04. ආගම

03. භාෂා ව්‍යාකරණ / ප්‍රායෝගික ලේඛන / නිර්දිෂ්ඨ ග්‍රන්ථ

05. ඉංග්‍රීසි

04. සිංහල ඉගැන්වීමේ ශිල්පීය ක්‍රම

06. දෙවන ජාතික භාෂාව

සාමාන්‍ය විෂය ක්‍ෂේත‍්‍රය

සාමාන්‍ය විෂය ක්‍ෂේත‍්‍රය

01. ඉංග්‍රීසි

01. තොරතුරු තාක්‍ෂණය

02. දෙවන ජාතික භාෂාව

02. සෞන්දර්ය

03. තොරතුරු තාක්‍ෂණය

03. ක්‍රීඩා හා සෞඛ්‍යය

04. සෞන්දර්ය

04. පුස්තකාල

05. ක්‍රීඩා හා සෞඛ්‍යය

05. සමිති

06. පුස්තකාල

07. සමිති

ක්‍ෂණික විමසීම්

සාරිපුත්ත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය,
දඹදෙණිය, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකතන

ෆැක්ස්

ඊමේල්

:

:

:

037 22 88 038

037 39 73 366

037 22 88 038

sariputtancoed@gmail.com

අප හා එකතුවන්න

Copyright © 2015 Dambadeniya Sariputta National College of Education.

Maintained by Dambadeniya National Education College - Web Development Team / Design by J.A.J. Jayasingha